fbpx

Czekamy na ciebie!

Nasi specjaliści oddzwaniają w ciągu 2h!

Korzystając z formularza akceptujesz warunki i regulamin RODO

RODO

1,Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Weblance Kamil Wojnarowski z siedzibą  w Olszanka 55, 33-386 Podegrodzie:
NIP: 7343615041
REGON: 523051231

Z administratorem danych można się skontaktować:

 1) pod adresem korespondencyjnym: Olszanka 55, 33-386 Podegrodzie

 2) pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@weblance.pl

 3) za pośrednictwem telefonu 

pod nr: + 48 533 931 289,

2.Cel, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przekazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są celem:

− podjęcia działań zgodnie z Państwa żądaniem zawartym w formularzu kontaktowym – art. 6 ust. 1 lit. a)

3.

i b) RODO, przez czas niezbędny do załatwienia Państwa sprawy, a po jej załatwieniu w celach

archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora;

− przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, do czasu zgłoszenie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

− marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

do czasu zgłoszenie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

− dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; tak

długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu administratora danych;

3.Odbiorcy danych osobowych

 Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym są ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych świadczącymi usługi obsługi strony internetowej, obsługi IT marketingu i PR.

4.Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1) dostępu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO – mogą Państwo zawnioskować o udostępnienie

informacji o przetwarzaniu danych oraz o kopię danych;

2) do sprostowania danych — art. 16 RODO – mogą Państwo zawnioskować o poprawienie swoich danych

lub ich aktualizację;

3) do usunięcia — art. 17 RODO – mogą Państwo zawnioskować o usunięcie danych przetwarzanych bez

podstawy prawnej;

4) do ograniczenia przetwarzania danych — art.18 RODO. – możesz zażądać wstrzymania operacji na

dotyczących Ciebie danych osobowych;

5) do przenoszenia danych — art. 20 RODO – możesz zawnioskować o przeniesienie danych do innego

konkretnie wskazanego Administratora;

6) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych — art. 21 RODO – możesz w dowolnym momencie

wnieść sprzeciw, co do przetwarzania danych Ciebie dotyczących;

7) do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych

osobowych — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na marketing;

8) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo,

iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.;

Celem skorzystania z przysługujących uprawnień należy skontaktować się z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcą Państwo skorzystać.

5. Akt prawny przywołany w treści klauzuli informacyjnej RODO

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016 Nr 119, s1).

Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość wykonania Państwa żądania zawartego w jego treści.